شرکت پارس سوئیچ سازنده کلید و سکسیونر فشار قوی و فشار متوسط است.