شرکت تجهیزات انتفال برق پارس تولیدکننده انواع نوسان گیر(Surge arrester) است.