سایت شهرستان دامغان در بهمن ماه سال 82 با حمایت سرمایه داران و سیاستمداران دامغانی در همه عرصه های ملی در قالب مجمع جوانان دامغانی مقیم تهران راه اندازی شد و با همان حمایت های اولیه جوانان دامغانی مستقر در دامغان با گرفتن نیرو و توانی غیر قابل وصف کار خود را آغاز کرد تا زمانی که یکی از مسولین مجمع به خارج از کشور سفر کردند که همین امر باعث خللی در جلسات مجمع کرد چون باعث و بانی تاسیس این مجمع دیگر در جمع جوانان نبود و جلسات دیگر لغو شد . هم اکنون با همان حمایت های قبلی تمامی بزرگواران دامغانی در ایران و خارج از کشور که با ما در تماس بوده اند، این مجمع را با جمع کوچکی از دامغانی ها در کشور مالزی برگزار و اداره می کنیم .