استان آذربایجان غربی با مساحت 43660 كیلومترمربع كه میزان 4880 كیلومترمربع آنرا دریاچه ارومیه پوشانده است (6/2% مساحل كل كشور) در منتهی الیه شمالغرب كشور قرار دارد و با كشورهای تركیه، عراق و جمهوری نخجوان با داشتن 823 كیلومتر مرز خاكی و آبی همسایه است. در داخل نیز با استانهای كردستان و آذربایجان شرقی همجوار می‌باشد.