در هرسال سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به صورت سازمان یافته و متمرکز در سراسر کشور تعدادی دانش آموز برای تحصیل در مراكز آموزشی وابسته به خود در مراكز استان ها از جمله مرکز همدان و چند شهرستان (44 شهرستان) دیگر از طریق آزمون ورودی می پذیرد. <br /> پذیرش از طریق آزمون گروهی و فقط برای ورود به پایه اول راهنمایی می باشد و در هیچ پایه دیگر دانش آموز پذیرش نمی شود.