مهدكودك‌ و آمادگی‌ خصوصی‌ گلواره‌ در سال‌ 1379 توسط‌ خانم‌ مهین‌ ملائی‌ كارشناس‌ ارشدپرستاری‌ بعنوان‌ صاحب‌ امتیاز به‌ آدرس‌ رشت‌ ، گلسار ، بلوار گیلان‌ ، خیابان‌ 170 ، پلاك‌ 32 - تلفن‌7728151 شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود .