از آنجا که علم شیمی نیز به تناسب رشد فکری مخاطبان و برای پاسخگویی به پرسش‏های جدید، رو به گسترش است، جای خالی یک نظام منسجم اطلاع ‏رسانی در زمینه منابع شیمی به خوبی احساس می‏شود. از این رو پایگاه اطلاع ‏رسانی شیمی تاسیس شده است.