این سایت سیستم Maple را به شما معرفی می‌کند. این سیستم مسائل پیشرفته در زمینه‌ی ریاضیات و برنامه‌های زیست محیطی را برای شما حل می‌کند. شما از طریق این سیستم می‌توانید محاسبات سمبلیک را به راحتی انجام دهید. از طریق این سایت می‌توانید راهنما‌ها و نقشه‌های مورد نیاز خود را دریافت نمایید. این سایت سایر محصولات تولید شده توسط شرکت waterloo Maple را به شما معرفی می‌کند. شما می‌توانید لیست مشتریان این شرکت را در این سایت ملاحظه کنید. این شرکت برنامه‌های تحقیقاتی خود را با همکاری دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی مختلف انجام می‌دهد و در زمینه‌ی جبر ، حسابدار‌ی ، آنالیز ، اعداد مختلط ، معادلات دیفرانسیل ، جبرخطی ، تئوری اعداد ، توپولوژی ، تئوری گره‌ها و منطق شما می‌توانید یاری می‌کند. شما درباره‌ی کامپیوتر ، علوم مختلف و شاخه‌های مهندسی در این سایت اطلاعاتی بیابید.