این سایت اطلاعاتی را در زمینه فرآیند کوانتوم در اختیار شما قرار می‌دهد. فرآیند اطلاعاتی کوانتوم یک شاخه‌ی جدید و در حال رشد در وجه مشترک علومی چون: فیزیک ، ریاضی و کامپیوتر می‌باشد. شما از طریق این سایت می‌آموزید که:اطلاعات کوانتومی چه اطلاعاتی هستند؟ محاسبات کوانتومی چه محاسباتی هستند؟ چگونه می‌توان یک کامپیوتر کوانتومی ساخت؟ این سایت شما را با شبکه‌های کوانتومی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید با Quontum cryptogrophy آشنا می‌شوید.