این سایت شما را با تئوری هم مکانی یا هوتوپی (Homotopy) مدرن آشنا می‌کند. این سایت یک شبکه تحقیقاتی آموزشی می‌باشد که توسط یک کمیته‌ی اروپایی حمایت می‌گردد. از طریق این سایت شما قادر خواهید بود در برنامه‌های آن شرکت کنید و با اهداف پروژه‌های موجود آشنا شوید. هم‌چنین می‌توانید از برنامه‌ی همایش‌ها و کنفرانس‌های این مرکز مطلع شوید. لازم به ذکر است که نتایج تحقیقات این مرکز در این سایت موجود می‌باشد.