در کتـابخـانـه‌ی ایـن سـایت می‌توانید درباره‌ی موضوعات ریاضی تحقیقاتی بعمل آورید و در زیر گروه این سایت مطالبی درباره تئوری کنترل ، برنامه‌های خطی ، تئوری سیستم‌ها و ... مشاهده نمایید. در اینجا می‌توانید سری به سایت‌های مرتبط هم بزنید و برنامه‌های ریاضی و اطلس‌های ریاضی را مطالعه کنید. این سایت شما را به جوامع علمی مختلف ، متصل می‌سازد.