این سایت به ارائه اطلاعاتی مربوط به پروژه‌های ماتریسی می‌پردازد. در این سایت می‌توان مباحثی را درباره کاربرد الگوریتم در جبر خطی ملاحظه نمود. در اینجا نرم‌افزارهایی نیز در زمینه تولید ماتریس برای سیستم‌های خطی ، حداقل مربعاتمعرفی می‌شوند و هر سری ماتریس صفحه‌ای مخصوص به خود دارد و شما می‌توانید در آن صفحه خصوصیات آن ماتریس را مورد مطالعه قرار دهید. از طریق این سایت می‌توان به گزارشات و مقالات تکنیکی در این زمینه دست پیدا کرد.