در استان سمنان به صورت زیر مجموعه هواشناسی منطقه تهران فعال بود که از آن سال و با تصویب هیئت وزیران مبنی بر تشکیل ادارات کل هواشناسی در استانهای کشور، اداره کل هواشناسی سمنان نیز تأسیس گردید. در حال حاضر 5 ایستگاه سینوپتیک در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و بیارجمند فعالند. همچنین یک ایستگاه جو بالا (پایلت بالن) در بیارجمند و یک ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی در فرودگاه شاهرود نیز فعال است و در حال حاضر در سطح استان تعداد 21 ایستگاه اقلیم شناسی، 73 ایستگاه بارات سنجی و 3 ایستگاه باران نگار خودکار کار اندازه گیری و ثبت پارامترهای هواشناسی را بر عهده دارند.