این سایت ابزاری به نام project hinbox را به شما معرفی می‌کند. از طریق این ابزار می‌توانید سیستم‌های خطی را حل کنید ، حداقل نرم و حداقل مربعات را بیایید. شما می‌توانید بسیاری از مسائل و محاسبات مربوط به جبر خطی را از طریق این نرم افزار حل نمایید. این سایت الگوریتم‌های پیشرفته‌ی مربوط به جبر خطی را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید به اخبار موجود دسترسی و از منابع اطلاعاتی مطلع شوید. این سایت شما را به سایر سایت‌های مرتبط با این زمینه متصل می‌کند.