این سایت حاوی قوانین اساسی در زمینه‌ی میانگین‌گیری واریانس کوواریانس و سایر مباحث مربوط به متغیرهای تصادفی می‌باشد. مطالب موجود در این سایت برای افرادی که در زمینه‌ی آمار مهارت و تخصص خاصی ندارند بسیار مفید می‌باشد. شما می‌توانید اثبات این قوانین فرمول‌ها و قوانین مربوطه را از طریق این سایت مشاهده کنید. از طریق این سایت می‌توانید فرمول‌های مورد نیاز خود در زمینه ریاضیات را سفارش دهید.