استان اصفهان با مساحت 3/107044 كیلومتر مربع معادل 5/6 درصد از مساحت كل كشور بین 30 درجه و42دقیقه تا 34 درجه و30 دقیقه عرض شمالی و49 درجه و 37 دقیقه تا 55 درجه و29 دقیقه طول شرقی در بخش مركزی ایران واقع شده است.