مخابرات اصفهان در حدود سالهای 1300 هـ . ش در خیابان سپاه فعلی، ابتدای کوچه تلفنخانه، مرکزی تاسیس شد. <br /> حدود 1500 شماره تلفن در چندین اتاق و دستگاههای 200 یا 300 شماره‌ای مغناطیسی در 2 طبقه این ساختمان نصب گردید و محدوده غرب اصفهان را تحت پوشش قرار می‌داد. <br /> مرکز شماره 2 نیز در اول خیابان عباس آباد چهار راه شمس‌آبادی فعلی بوجود آمد که حدود 500 شماره داشت و محدوده خیابان شمس‌آبادی را زیر پوشش داشت.