طبق اولین سرشماری نفوس، جمعیت کاشان در سال 1311 شمسی در حدود 40.000 نفر ، در سال 1317 به 46.490 نفر، در سال 1345 به 58.428 نفر در سال 1355 در یک رشد سریع به 84.836 نفر رسید. جمعیت کاشان در حال حاضر در حدود 270.000 نفر می باشد.