این موتور جستجو برای استفاده كنندگان وسایل صوتی در نظر گرفته شده است.