از لحاظ سازمانی شرکت به چهار بخش کلی ذیل تقسیم گردیده است: <br /> الف) بخش بازرگانی <br /> ب) بخش خدمات مهندسی <br /> ج) بخش آموزش <br /> د) بخش خدمات شبکه و سرویسهای