شرکت همدانساز تولید کننده انواع ژاکاردهای بافندگی است.