شرکت موتوژن سازنده انواع موتورهای AC تکفاز و سه فاز در ایران است.