شــرکت ســـرمایه گذاری صــنایع ایران (سهامی عام ) مبادرت به جلب مشارکت سرمایه ها و پس انداز های هدایت نشده به بخش مولد اقتصادی کشور برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در اندازه های اقتصادی مطلوب و همچنین بهبود وضع نهادهی تولیدی و صنعتی کنونی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارند در راستای توســعه وگســترش تولــید و صنعت و نهایتاً منتفع ساختن عموم از سرمایه گذاری های خود در فعالیت ها ، نموده است .