شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در تاریخ 16/11/1364 به ثبت رسیده و از بدو تاسیس فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف ومسئولیتهای محوله در زمینه برنامه ریزی . مطالعات منطقه ای مکانیابی .تهیه گزارشات توجیهی .تملک اراضی . طراحی واجرای پروژه های عمرانی جهت اماده سازی اراضی وایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در استقرار صنایع در شهرستانهای مختلف استان در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی مصوب متمرکز نموده است .