دراستـان مازندران بدلیل اینکه مهمترین عامل محـدود کننده زمین بـوده است فعالیت شهرک صنعتی درسال 1369 آغاز گردید ،لذا مازندران ازنظر زمانی وفرصتهای سـرمایه گذاری نیزقریب یک دهه از استانهای دیگر کشور عقب مانده است . درحال حـاضر 20شهرک صنعتی فعال بازمین صنعتی 805.92 هکتاربرابر 1959 قطعه قابل واگذاری میباشد که تاکنون 808 فقره منعقد گردیده که 307واحد صنعتی بااشتغال مستقیم 6885 نفر درحال بهره برداری ،40واحدصنعتی نصب ماشین آلات و202درحال ساخت وساز میباشند .