شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان به تاریخ 3/10/1370 به ثبت رسید و از بدو تأسیس فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و مسئولیتهای محوله در زمینه برنامه ریزی، مطالعات منطقه ای، مکان یابی، تهیه گزارشهای توجیهی، تملک اراضی، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی برای آماده سازی اراضی و ایجاد امکانات زیر بنایی مورد نیاز به منظور ایجاد بستر مناسب جهت تسریع در استقرار صنایع در شهرستانهای مختلف استان در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی مصوب ، متمرکز نموده است.