شرکت شهرکهای صنعتی خراسان سعی می نماید ، با مدیریت صحیح ، نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت استقرار صنایع و ایجاد تسهیلات ممکن از طریق خط مشی ها و سیاستها و برنامه ریزیهای صحیح بستر مناسبی را فراهم سازد .این شرکت با هدف کاهش هزینه های سرمایه گذاری و ارتقاء صنعت و مسائل زیست محیطی با احداث شهرکهای صنعتی مناسب در اقصی نقاط استان و بر حسب شرایط هر شهرک صنعتی ، خدمات ذیل را جهت سرمایه گذاران و مشتاقان سرمایه گذاریهای صنعتی فراهم می سازد.