اعضای این سایت فعالیت‌های حزب سوسیالیست دموکرات را دنبال می‌کنند. اعضای این مرکز اعتقاد دارند که هنگامی که بی‌عدالتی قانون می‌شود مقاومت تبدیل به یک وظیفه می‌شود. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی سی‌و‌یکمین کنفرانس این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به این سایت با عقاید این گروه آشنا شده و اطلاعاتی درباره‌ی فعالیت‌های آنها به دست می‌آورید. این گروه مخالف جنگ و نژادپرستی است و مردم را به این عقاید دعوت می‌کند.