ایـن سـایـت متعلق به سازمان IFPUGمی‌باشد. این سازمان در زمینه‌ی برنامه‌ریزی ، مدیریت و کنترل نرم‌افزارها فعالیت می‌کند. این سایت توضیحات کاملی را درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز و فعالیت‌های آن در اختیار شما قرار می‌دهد. این مرکز اقدام به برگزاری کنفرانس‌ها و برنامه‌های علمی می‌کند که از طریق این سایت می‌توان اطلاعاتی درباره‌ی آنها به دست آورد. از طریق این سایت می‌توان با گروه‌های آموزشی ، گروه مدیریت ، گروه اجراییIT وکمیته‌ی فعالیت‌های آکادمیک آشنا شد.