این سایت اطلاعات و اخبار موجود در زمینه‌یIT را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. با مراجعه به آرشیو این سایت می‌توانید مطالب موجود در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهید. این مرکز خدمات مشاوره‌ای را در زمینه‌ی کامپیوتر در اختیار شما قرار داده و از طریق این سایت می‌توانید با تجارت اینترنتی و شغل‌های موجود در زمینه‌ی IT آشنا شوید. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی می‌باشد ، که این سایت اطلاعاتی درباره‌ی آنها به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. در این سایت کتاب‌های راهنما در زمینه‌ی کامپیوتر نیز به شما معرفی می‌شوند.