این سایت متعلق به پذیرش در دانشگاه مهاوک می‌باشد و اطلاعاتی در زمینه‌ی این دانشگاه ارائه می‌نماید. هم‌چنین به چگونگی و نحوه‌ی پذیرش و خدمات موجود در این دانشگاه اشاره می‌کند و به توضیح مختصری در مورد آنها می‌پردازد.