این سایت به معرفی مراکز آموزشی ، کالج‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌پردازد که بتوانند تعادل مناسبی بین دبیرستان و کالج و هم‌چنین دبیرستان و کار برقرار نمایند. با دسترسی به این سایت امکان جستجو برای یافتن کالج مورد نظر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.