این سایت متعلق به سازمان کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌باشد که در سال۱۹۸۶ با سرمایه‌گذاری اعضای هجده مؤسسه تاسیس گردیده است. هدف اصلی این سایت گسترش میزان پیشرفت و توسعه‌ی اعضای کالج‌های تحصیلی ، دوره‌ی کارشناسی ارشد ، لزوم تجارت ، صنعت و حکومت برپایه‌ی گسترش منابع ، اطلاعات و تجربیات می‌باشد.