این سایت اولین شبکه‌ی جهانی با اطلاعات مستقل می‌باشد که به کاربران امکان ورود و پذیرش در دانشگاه‌ها و مدارس بازرگانی را خواهد داد.