این سایت به سیستم‌های مخابراتی و ماهواره‌ای اختصاص دارد. کار خارج از مدارو مهمانان توسعه‌ی وب و گالری از لینک‌های این سایت می‌باشند. سایت پرس کارت تکه فضاهای ماهواره را برای نقل و انتقال امواج رادیو به باند کیو یا سی با فورمت دیجیتالی یا آنالوگ فراهم می‌سازد.