این‌سـایت‌مربوط‌به‌یک‌گروه‌آزمایشگاهیدیجیتالی بین‌المللی می‌باشد که به تهیه‌ی تصاویر انیمیشن یا متحرک ، پخش آن از طریق رسانه‌های تصویری و ضبط صدای آن می‌پردازد. این شبکه اطلاعات و قطعاتی از آنها را به نمایش می‌گذارد و بیوگرافی و شرح زندگی ادیسون را به عنوان کاشف این تصاویر متحرک بیان می‌دارد.