سازمان غیر دولتی سبزگون زنجان در راستای آموزش ، پژوهش و توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در سال 1378 تشکیل گردید.