آشنایی کامل با مشخصات دوربین های عکاسی وفیلمبرداری <br /> همچنین با دستگاه های چاپ<br /> وکلیه لوازم جانبی