این سایت به بررسی مشاهدات توسط فضاپیماها می‌پردازد و عکس‌هایی که از فضا گرفته شده است را در معرض نمایش می‌گذارد و اطلاعاتی که اخیراً یا در گذشته در این خصوص بدست آمده است به کاربران ارائه می‌نماید.