دپارتمان مدیریت و کسب و کار بیش از 4 سال است که فعالیتهای خود را در حوزه آموزشهای مدیریت و کسب و کار توسعه داده است. در تمامی این مدت، تلاش کرده که با کار آفرینی و نو آوری، عرصه های جدید را در آموزش مدیریت در کشور فراهم نماید. <br /> نیاز به آموزشهای مدیریت و به تبع آن تحولات مدیریتی در کشور، یکی از الزامات کلیدی است.