در این سایت می‌توانید درباره‌ی فلاسفه‌از جمله هگل اطلاعاتی را به‌دست آورید. این سایت اطلاعاتی در‌باره‌ی تاریخ خداپرستی ، جهان و پایان آن ، مسیح ، خوبی ارواح و خوبی جهان ارائه می‌دهد. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تاریخ فلسفه در این سایت پیدا کنید.