نحوه تقویت موتور بطور کاملا علمی تا چند برابر میزان اولیه خودرو