این سایت شما را با هگل و فلسفه‌های او آشنا می‌سازد و شما می‌توانید عقاید این فیلسوف را در این سایت مورد مطالعه قرار دهید. در این سایت زندگی‌نامه‌ی هگل نیز موجود می‌باشد. در گالری این سایت می‌توانید هگل را از نقطه‌نظر سایر هنرمندان مورد بررسی قرار دهید.