رویای دیجیتال ارائه دهنده سرویسهای مبتنی بر وب و راهکارهای بروز جهت ایجاد، مدیریت و به روزآوری وب سایت های پویا و سیستمهای تجارت الکترونیک میباشد.