مرکز تربیت معلم آیت الله طالقانی قم در سال 1361 با نام مرکز تربیت معلم شهید مدنی آغاز به کار کرد. در بدو تاسیس، مرکز در محل ساختمان سابق سازمان آموزش و پرورش استان در خیابان شهید لواسانی (ساحلی) قرار داشت که امروز به خانه معلّم استان اختصاص یافته است.<br /> این مکان تا سال 1368 به مدّت 7 سال در اختیار مرکز تربیت معلم بود. در آن سال ها مرکز اقدام به ارائه رشته های مختلف مقطع کاردانی آموزش و پرورش می نمود و دانشجویان شهرها و استان های مختلف (به خصوص استان های نزدیک) را در کنار دانشجویان بومی آموزش می داد.