تربیت اساتید معارف اسلامی در پنج گرایش مبانی نظری، اخلاق اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی