آدرس کامل : بلوارامین- کوچه شماره 2<br /> <br /> تلفن : 3-2937541<br /> <br /> نمابر : 2938030