اداره کل پست استان بوشهر با 9 اداره ، 21 دفتر شهری ، 10 دفتر روستایی ، 12 دفتر خدمات ارتباطی ، 158 نمایندگی پستی و 152 دفتر مشترک پست ومخابرات اقدام به ارایه خدمات پستی درسطح استان نموده است این اداره کل با 222 پرسنل رسمی ،پیمانی وقراردادی با ارایه سرویسهای متنوع پستی خدمات قابل توجهی را به عموم شهروندان ارایه داده است .