هدف از تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در اولین قوانین مربوط به آن اشاره شده است در دو بخش املاک که برای اینکه مالکیت مالکین و ذی الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد، و ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود، تعریف گردیده است.