طرح مسکن اقشار کم درآمد (واحدهای استیجاری) یکی دیگر از فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد. این طرح از محل اعتبارات منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دولت تأمین می گردد و واحدهای آن با زیر بنای 40 - 50 متر مربع احداث و بصورت استیجاری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.<br /> هدف: تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه با حمایت دولت